Aktuální informace


 

16. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE FETÁLNÍ MEDICÍNY S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ,  Pátek 15. ledna 2016

Záštitu nad konferencí převzal  prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Kongresový sál nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5

Program a přihláška, klikni zde

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č.16 ČLK, číslo akreditace bude sděleno, ohodnocena počtem kreditů 12.

Akce je akreditovaná u Česká konfederace porodních asistentek, číslo akce bude sděleno,  pasivní účast ohodnocena počtem kreditů 4.


 

ULTRAZVUK A ZOBRAZOVÁNÍ V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ  2015
“Čechova ultrazvuková konference”

celostátní konferenci s mezinárodní účastí ve spolupráci s Fetal Medicine Foundation (Londýn) 

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Akreditována je také u České asociace sester.

Program k tisku klikni zde

V tomto roce se setkáme v Olomouci v hotelu Clarion ve dnech 17. -19. září 2015

Dlouhodobě spolupracujeme s nadací fetální medicíny v Londýně (FMF) a mezinárodní společností pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví (ISUOG). Naší společnost a tuto konferenci přijedou osobně podpořit významní zahraniční hosté.  Budeme moci vyslechnout souhrnné referáty nejen vynikajících světových kapacit z oblasti ultrazvukové diagnostiky. Program konference bude rozdělen na část edukační a vědecko – výzkumnou.  Každý účastník by měl mít možnost načerpat co nejvíce nových poznatků, prodiskutovat osobně to, co ho nejvíce zajímá a dozvědět se o novinkách a směrech, kam náš obor směřuje. Konference by měla být přínosem pro každodenní ultrazvukovou praxi. Součástí konference bude tradičně kurz k získání certifikace CSUPG, který akceptují i české zdravotní pojišťovny.

Doufám, že i letos bude pro Vás jak odborný, tak společenský program hodnotný a atraktivní.  Těšíme se na setkání.

Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.

předseda České společnosti pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

 


6. VISUS KURZ – s významnou programovou inovací

Dvoudenní kurz 2015 – Ultrazvuková 2D/3D/4D diagnostika v gynekologické ambulanci. (koncept VISUS)

Program klikni zde

IAMU – International Academy of Medical Ultrasound , Praha, pátek 29.- sobota 30. května 2015

IAMU - International Academy of Medical Ultrasound

Jazyk kurzu: čeština  Pořadatel: Česká společnost pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví, ČLE JEP

Garant kurzu:    Prof. Dr. Pavel CALDA, CSc.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Číslo akreditace:0004/16/2006, Číslo akce: 39759

Ohodnocení: (Počet kreditů) 12


 

Profesor Roberto Romero jmenován čestným členem  ČSUPG ČLS JEP

Na návrh výboru společnosti bylo prof. Robertu Romerovi uděleno na mezinárodní konferenci Obstetrics Forum konané v Praze pod záštitou děkana 1. Lékařské fakulty, prof. Aleksi Šeda,  čestné členství v ČSUPG ČLS JEP jako výraz dlouhodobé podpory naší prenatální diagnostiky. Profesor Romero veřejně poděkoval za udělení tohoto ocenění jeho dlouhodobé spolupráce s našimi ultrazvukovými specialisty a perinatology a těší se na další plodnou spolupráci.  Více informací o prof. Romerovi – klikni zde

 

Mezinárodní společnost pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví (ISUOG) 

ocenila 21 svých členů za jejich dlouholetý přínos pro obor a společnost titulem “Fellow”. Tento titul je spojen s doživotním členstvím ve společnosti a členstvím v jejím poradním sboru.

Fellows jmenovaní na kongresu ISUOG v Barceloně 2014
Rabih Chaoui, Pavel Calda, Stuart Campbell, Sturla Eik-Nes, Kurt Hecher, Pentti Joupilla, Davor Jurkovic, Dario Paladini, Gianluigi Pilu, Lawrence Platt, Kazuo Maeda, Karel Maršál, Kypros Nicolaides, David Nyberg, Roberto Romero, Waldo Sepulveda, Ilan Timor-Tritsch, Boris Tutschek, Lil Valentin, Juriy Wladimiroff, Simcha Yagel

 

Prof. MUDr. Evžen Čech, DrSc. zemřel

Profesor MUDr. Evžen Čech, DrSc. zemřel náhle  dne 12. července 2014 ve věku 82 let.

Poslední rozloučení se koná v pátek dne 18. července 2014 v 11.00 hodin ve velké obřadní síni Strašnického krematoria.

Čest jeho památce.

 

Kurz Echokardiografie srdce (celkem 8 hodin) je pro členy CSUPG.cz volně ke stažení zde

Nově přepracované edukační materiály: Fetální Echokardiografie (Jeanty, Chaui, Romero, Pilu and Goncalves) jsou ke stažení zdarma pro členy ČSUPG.cz ke stažení klikni zde.
Lze stáhnout jednotlivé sekce nebo celý obsah, vyžaduje však rychlé připojení k internetu.
Osmihodinový kurz je k dispozici pro PC (nikoliv pro Apple). Momentálně není kurz k dispozici v češtině ani slovenštině. (Dostupné jazykové mutace jsou: English, Russian, Chinese, Vietnamese, German, Italian, Spanish)

Obsah: Embryologie, Anatomie, Fyziologie. Technika zobrazení: 2D zobrazení, M-mode, Doppler, 3D-4D. Systematické vyšetření srdce.

Ke stažení je nezbytná znalost angličtiny a schopnost pracovat s PC.

 

Udělení čestného členství prof. MUDr. Evženu Čechovi, DrSc.

Na konference Fetální medicíny 10. ledna 2014 v Praze bylo  prof. MUDr. Evženu Čechovi, DrSc. předáno čestné členství v ČSUPG ČLS JEP.  Prof. Čech v krátkém proslovu poděkoval a požádal organizátory konference o rozeslání tohoto sdělení všem účastníkům a členům společnosti:

Vážení účastníci konference fetální medicíny,
dovolte mi, abych vám poděkoval za milé přijetí. Vážím si také pocty, která se mi dostala. Potěšila mne vysoká úroveň vaší práce v oblasti ultrazvukové diagnostiky, která potvrzuje, že naše úsilí v minulosti nebylo zbytečné a ubíralo se správným směrem.
Těším se na další setkání.  
E. Čech

 

Certifikáty České společnosti pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví k vykazování výkonu 63415 jsou i zpětně uznávány pojištovnami

20.září 2013

Dle oficielního sdělení ústředí VZP v Praze uznávají nyní všechny pobočky VZP v ČR kvalifikační certifikáty České společnosti pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví ČLS JEP.

 
Informace o certifikaci ČSUPG ČLS JEP byly publikovány v časopies Aktuální gynekologie a porodnictví Actual Gyn 2011, 3, 42-46: Ultrazvukové vyšetření v porodnictví a gynekologii: třístupňová koncepce a certifikacepublikovaná v časopise Aktuální gynekologie a porodnictví, 2011 (klikni zde)
 

T.č. jsou gynekologům k dispozici dvě certifikační autority, vedle České společnosti pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví ČLS JEP je to ještě ultrazvuková sekce České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP.

Seznam držitelů certifikátů je k dispozici na webu ČSUPG ČLS JEP – Certifikáty.

Udělení čestného členství  MUDr. Michalu Pětrošovi

Dne 21.září 2012 bylo na návrh výboru ČSUPG ČLS JEP uděleno čestné členství MUDr. Michalu Pětrošovi, in memoriam, za celoživotní přínos pro ultrazvukovou diagnostiku v ČR.

Seznam členů společnosti

Aktuální seznam členů ČSUPG ČLS JEP klikni zde

 

STANOVISKO K BEZPEČNOSTI UŽÍVÁNÍ ULTRAZVUKU V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ

V Praze dne  4. ledna 2013

Gynekologové sdružení v České společnosti pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii České lékařské společnosti Jana E.Purkyně vždy zastávali a zastávají stanovisko zodpovědného používání ultrazvuku v gynekologii a porodnictví.
 
Je obecně uznáváno, že k diagnostickým účelům se využívá velmi nízká intenzita ultrazvuku a jen po dobu nezbytně nutnou k získání požadované informace. Lékaři pracující s ultrazvukovými diagnostickými přístroji by měli mít dostatečné vzdělání, praxi a vědomosti o bezpečném užívání diagnostického ultrazvuku, aby byli schopni zajistit nejlepší možné výsledky vyšetření.
 
Vycházíme ze stanovisek k bezpečnosti užívání ultrazvuku k medicínským účelům vydaných Mezinárodní společností pro Ultrazvuk v gynekologii a porodnictví (ISUOG), Světové a evropské federace pro ultrazvuk v medicíně a biologii (WFUMB a EFSUMB) a Amerického institutu pro ultrazvuk v medicíně (AIUM) a Britské lékařské společnosti pro ultrazvuk (BMUS) .
 
Od začátku užívání ultrazvukové diagnostiky v porodnictví a gynekologii byly publikovány desítky původních vědeckých prací, které dosud vždy potvrdily bezpečnost této zobrazovací metody, za podmínek jejího správného užívání.
Z častěji citovaných prací, které upozorňují na možné negativní účinky ultrazvuku je to zejména práce autorů  Ang a spol. z roku 2006 “Prenatal Exposure to Ultrasound Waves Impacts Neuronal Migration in Mice” v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). Myší plody exponované ultrazvuku vykazovaly malé, ale detekovatelné změny po delším vystavení účinkům ultrazvuku. Podmínky pokusu byly daleko za obvyklými, běžnými, podmínkami ultrazvukového vyšetření v těhotenství. V této studii byl celý velmi rychle se vyvíjející mozek myši vystaven účinkům ultrazvuku, což se zásadně liší od krátkodobého trvání diagnostického ultrazvukového zobrazení jednotlivých částí mozku lidského plodu. Doba ultrazvukové expozice vzhledem k délce těhotenství člověka je také nesrovnatelně kratší.
 
Pravidelně se také objevují různé, spíše anekdotické, informace v laickém tisku o nemedicínském využití ultrazvukové diagnostiky (např. Ultrazvukový večírek – aneb techno v rytmu srdce, Nastávající maminky v USA pořádají ultrazvukové večírky). Lze předpokládat, že miniaturizací a finanční dostupností a snahou výrobců se skutečně stanou ultrazvukové přístroje obdobou tonometrů, které jsou dnes téměř v každé domácnosti. Na rozdíl od ních vyžaduje, a asi i v budoucnosti bude vyžadovat, obsluha těchto přístrojů a interpretace nálezů  specielně vyškolený personál. V neposlední řadě nelze podcenit otázku bezpečnosti při použití ultrazvukových diagnostických přístrojů v těhotenství.
 
Ve světle současných poznatků jednotlivé odborné ultrazvukové společnosti vždy doporučovaly a doporučují:
  1. využívat ultrazvuk pouze k diagnostickým účelům
  2. jen po dobu nezbytně nutnou k získání dostatečné informace  (princip ALARA – As Low As Reasonable Achievable)
  3. jen tak často, jak je to nezbytně nutné.
Objev ultrazvukové diagnostiky v porodnictví byl jedním z největších objevů nejen minulého století, ale i v dějinách lidstva. Tento objev doslova otevřel okno do těhotné dělohy. Ultrazvuková diagnostika je nenahraditelným, bezpečným a cenným pomocníkem v kvalifikovaných a zkušených rukou.
 
 
 
UŽITEČNÉ ODKAZY
 
Česky:
 
 
Anglicky:
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16